Användarvillkor

1. allmän

Dessa villkor beskriver rättigheterna och skyldigheterna vid användning av specifika tillgångar som definieras som Klarna Assets av Klarna Bank AB (publ), SE-556737-0431, (“Klarna”) eller något av dess dotterbolag. Genom att använda Klarna Assets samtycker du till att du har läst, förstått och att du accepterar dessa användarvillkor (”Villkoren”). Klarna har rätt att ändra dessa Villkor när som helst och det är ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar av dessa Villkor. Du hittar alltid den senaste versionen av dessa användarvillkor här: docs.klarna.com/policies/terms-of-service .
Om du har ett handlarkonto hos Klarna (t.ex. ett EID eller MID) är det viktigt att du skyddar kontouppgifterna och informerar Klarna om eventuell obehörig användning av ett sådant konto.
För ändamålet med dessa villkor inkluderar “Klarna Assets” alla applikationsprogrammeringsgränssnitt (API), Klarnas varumärken, varumärken, logotyper, data, verktygstips, delbetalningswidget, moduler, SDK:er, databaser, domännamn eller andra särskiljande tillgångar för Klarna som tillhandahålls till dig för användning under dessa villkor.

2. Immateriella rättigheter

Klarna Tillgångar kan vara skyddade av upphovsrätt, varumärken och servicemärken och/eller andra äganderätter enligt tillämplig lag i Sverige såväl som andra jurisdiktioner. Du samtycker till att fullt ut följa dessa villkor samt alla tillämpliga lagar om äganderätt och andra lagar, såväl som eventuella ytterligare upphovsrättsmeddelanden eller begränsningar i dessa villkor. Du har ingen rätt att hävda äganderätten till, publicera, kopiera, överlåta, överföra, licensiera eller på annat sätt förfoga över de immateriella rättigheterna till källkoden eller samtalsstrukturen för någon Klarna-tillgång. Klarna äger alla rättigheter, äganderätt och intressen till Klarna-tillgångarna.

3. Specifika användarvillkor

Du ges enbart en begränsad, personlig, återkallbar rättighet och licens att använda Klarna-tillgångarna för dina interna affärsändamål och för de funktioner som anges i Klarnas instruktioner och dokumentation. Du får endast använda Klarna Assets i enlighet med Klarnas instruktioner och dokumentation. Det är ditt ansvar att se till att du alltid är medveten om gällande instruktioner och dokumentation. Om du är osäker på om du är uppdaterad vad gäller Klarnas instruktioner, vänligen kontakta Klarna.
Du får under inga omständigheter använda Klarna Assets för skadliga ändamål, inklusive för att sprida virus, maskar, trojanska hästar eller andra former av skadlig programvara genom Klarna Assets och/eller på webbplatsen där Klarna Assets används.
Du måste alltid följa alla tillämpliga lagar när du använder våra tillgångar och du får inte främja eller uppmuntra någon olaglig aktivitet.
Du bekräftar och samtycker till att Klarna, utan att behöva inhämta något specifikt godkännande i varje enskilt fall, har rätt att använda all data som du lämnar, delar eller på annat sätt gör tillgänglig för Klarna. Klarnas användning av sådan data inkluderar, men är inte begränsad till, att genomföra processer för att förbättra riskbedömning och konsumentupplevelse.
Klarna har rätt att, efter eget gottfinnande, begränsa eller begränsa användningen av Klarnas tillgångar när som helst.
Klarna övervakar användningen av Klarna Tillgångar för att säkerställa efterlevnad av dessa Villkor och för att säkerställa kvalitet, upptäcka missbruk, förbättra Klarnas produkter och tjänster och du samtycker till sådan övervakning.
När du använder Klarna Assets gör du det på egen risk. Du kommer att vara fullt ansvarig för alla skador eller förluster av något slag som uppstår från din användning av Klarna-tillgångar.
Du bekräftar och godkänner att programvara med öppen källkod som tillhandahålls av Klarna kan ha villkor som kan ha företräde framför dessa villkor.

4. Ändringar och ändringar

Klarna har rätt att när som helst göra ändringar i Klarna Tillgångar och dessa Villkor. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ändringar av API:t och API-innehållet. Du accepterar till fullo alla sådana ändringar genom att fortsätta använda en Klarna-tillgång efter varje ändring eller ändring. Om du inte godkänner de nya eller ändrade villkoren får du inte längre använda Klarna Assets och du är skyldig att sluta använda Klarna Assets. Klarna kan när som helst, efter eget gottfinnande, fasa ut eller ändra funktionaliteten hos Klarna Assets. För ändamålet med dessa Villkor innebär utfasning att Klarna inte längre kommer att stödja eller uppdatera versioner eller specifika funktioner. Klarna är inte på något sätt skyldigt att informera användare om utfasningar av version eller funktionalitet. Den tillämpliga versionen av Klarnas utfasningspolicy finns  här .

5. Ansvar

Klarna är i förhållande till Klarna Tillgångar och användningen av sådana tillgångar under inga omständigheter ansvarigt för några skador och/eller förluster av något slag. SÄRSKILT SKA KLARNA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, STRAFSKADOR ELLER EXEMPELSKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN, I SAMBAND MED ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM HELDER TILL ANVÄNDNINGEN AV KLARNAS ANVÄNDNING I SAMBAND med KLARNA. (VARE det är under vårdslöshet ELLER STIKT ANSVAR) ELLER ANNAN JURIDISK ELLER SKÄLLIG TEORI, ELLER NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST, OAVSETT OM DU VISSTE ELLER BORDE HA KÄNT OM MÖJLIGHETEN AV SKADA. KLARNA-TILLGÅNGAR TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGON UTTRYCKAD ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI. KLARNA GARANTERAR INTE NÅGON SPECIFIK TILLGÄNGLIGHET, FUNKTIONALITET, KVALITET, SÄKERHET, TITEL OCH/ELLER ICKE-INTRÄDE.

6. Personuppgifter

All data som du kan komma att få från Klarna ska hanteras med vederbörlig omsorg och i enlighet med tillämpliga lagar och/eller i enlighet med vad som kan anges i eventuella handlare eller annat avtal mellan dig och Klarna.
Om inte parterna har ett separat avtal som innefattar överföring och behandling av personuppgifter ska följande gälla.
Om personuppgifter (enligt definitionen i förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”)) behandlas under användning av Klarnas tillgångar ska du följa tillämplig dataskyddslagstiftning och säkerställa att du har laglig grund att behandla sådana personuppgifter. I händelse av att Klarna anses vara personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter samtycker du till att inte använda sådana uppgifter förrän du har ingått ett databehandlingsavtal med Klarna. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES är inte tillåten i den mån Klarna anses vara personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter.

7. Löptid och uppsägning

Vi kan säga upp dessa villkor när som helst med meddelande till dig. Vid uppsägning måste du sluta använda Klarna Tillgångar. Dessa Villkor är giltiga tills vidare av Klarna och gäller för dig så länge du använder Klarna Tillgångar och/eller så länge du har kvarstående skyldigheter enligt dessa Villkor.
Om ditt säljavtal eller ditt säljkonto hos Klarna sägs upp är du, om inte annat avtalats, skyldig att sluta använda Klarna Assets från och med sådan uppsägning.

8. Skadestånd

Du ska hålla Klarna och dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter och anställda skadeslösa från och mot tredje parts anspråk och/eller eventuella förluster/skador av något slag som uppstår till följd av din användning av Klarnas tillgångar.

9. Avskiljbarhet

Ogiltigheten eller omöjligheten att verkställa några bestämmelser i dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av någon annan bestämmelse i dessa villkor, som ska förbli i full kraft och verkan.

10. Tillämplig lag

Dessa Villkor regleras av svensk lag. Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta kontrakt, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).
Reglerna för påskyndade skiljeförfaranden ska gälla, såvida inte SCC efter eget gottfinnande bestämmer, med hänsyn till ärendets komplexitet, beloppet i tvisten och andra omständigheter, att skiljedomsreglerna ska tillämpas. I det senare fallet ska SCC även besluta om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Det språk som ska användas i skiljeförfarandet ska vara engelska.

SHOPPING CART

close